Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Nogle børn sidder og leger med togbane, en dreng kommer og ødelægger togbanen.
Den voksne: ”Jeg tror du gerne vil være med. Du kan finde en togvogn og køre på skinnerne”.

 

Nedenstående er en række strategier som danner grundlag for den gode hverdag i Perlen for såvel børn som personale og forældre. En hverdag som sikrer de mest optimale trivsel- udvikling- og læringsbetingelser for børnene. Disse strategier er gældende for alle ansatte i Perlen.

Åbningstider

Perlen har åbent fra kl. :
• 7.00 – 17.00  mandagen
• 6.30 – 17.00  tirsdag
• 6.30 – 17.00 onsdag
• 6.30 – 17.00 torsdag
• 6.30 – 16.00 fredag.
To personaler møder hver dag 15 minutter før åbningstid for at gøre klar til børnene kommer.

Modtagelsen af børnene:

Det er vigtigt at hvert barn føler sig modtaget som et ganske særligt velkomment barn. Derfor kig på barnet, sig godmorgen, barnets navn og spørg om der er behov for hjælp til at få sagt farvel. Det er altid det ny ankommende barn, der som udgangspunkt har første prioritet.

Handleplan på modtagelse af børn om morgenen.

Udarbejdet af personalet i Perlen d. 24.11.2014

• Signaler ro og overskud

• Personalet har initiativet når børn og forældre kommer.

• ALLE børn skal hilses velkommen som et ganske særlig velkomment barn.

• Sig godmorgen – smil og øjenkontakt

• Brug barnets navn

• Vis imødekommenhed og samarbejde.

• Hav en positiv tilgang til barn og forældre.

• Vær trygheds skabende og prøv at fange barnets vindue hvor der er accept og parathed.

• Se barnet

• Spørg til hvordan morgenen er gået hjemme.

• Prioriter at bruge tid på det barn der kommer – snak lidt.

• Snak med forældrene om hvordan I kan samarbejde om aflevering. F.eks.” Har du brug for hjælp”. – ”Siger du til når du skal gå”?

• Tag ansvar for samværet og stemning

51/49

Institutionens kerneopgave er at sikre at børnene trives udvikler sig og kommer til at livsmestre. Derfor er centrum for arbejdsløsningen børnene.
Derfor er det i alle situationer børnene fokus der har første prioritet. At personalet trives er også meget væsentligt og er en vigtig opgave at sikre. Fordelingsforholdet mellem fokus på børnene og personale politik er 51% til børnene og 49 % til personalet. Dette indebærer at i situationer hvor der skal vejes mellem personalehensyn eller børnenes trivsels og udviklingsmiljø, vil det altid være børnene/kerneopgaven som får førsteprioritet.

Perlens børn er alle stuers børn.

Selv om du er tilknyttet en bestemt stue, er det vigtigt, at du ser alle børn. som børn du har et ansvar for. Det er vigtigt at stuerne hjælper hinanden og at du hjælper og guider de børn som du møder på din vej, som har behov for det.
Omgangstone
Det er vigtigt at alle personaler gør sig umage med at have en god omgangstone i alle situationer. Dette gælder med børnene, med forældre, med kollegaer og også i forhold til mennesker som kommer ind i institutionen. De ansatte er rollemodeller for børnene og forældrene, derfor er det helt centralt, at personalet er bevidste om deres fremtoning og sprog.

Undgå at skælde ud

Vi skal tage udgangspunkt i at vores børn altid gør det bedste de kan, i den givne situation. Derfor arbejder vi med at undgå at skælde børnene ud.
I stedet for at sige hvad de ikke må, øver vi os på at sige, hvad vi gerne vil have, de skal gøre.
 Skæld ud får barnet til at miste selvværd. Kun ved at sige, hvad de kan gøre i stedet får barnet mulighed for at samarbejde og kunne gøre noget andet.
Det er personalets /de voksnes ansvar at sikre, at stemningen er god og at børnene kan være trygge ved, at personalet har overblik og tager ansvar for, hvordan vi er sammen.
Se børnenes intentioner
Vi arbejder med at se og høre børnene og sætte ord på deres intentioner. Det vi tror, der er udgangspunktet/intentionen  for deres handlinger. Når et barn f.eks. kommer til at tage en andens legetøj, så kan vi  eksempelvis sige: ”Du vil gerne lege med bolden. Du kan låne den bagefter, når Søren er færdig med den”.

Se mulighederne og hjælp dem på vej.

Ind imellem oplever vi børn som kommer til at drille, slå eller holde andre børn udenfor.
Vores udgangspunkt er som sagt, at børn altid gør det bedste de kan i den givne situation.  Hvis vi skal hjælpe barnet til at gøre noget andet og bedre, end det det gør, er det vigtigt hvordan vi taler med os selv og hinanden om barnet.
Frem for at stemple barnet som ’ham der slår hele tiden’, forsøger vi at hjælpe hinanden til at finde ud af hvad vi kan gøre, for at barnet får mulighed for at gøre noget andet.
Den viden vi får om det enkelte barn bruger vi til at finde ressourcer og løsningsforslag. Ved at se på barnets stærke sider og de muligheder vi har eller kan skabe, kan vi bedre samarbejde om at alle børn er en del af fællesskabet.
Ved  konflikter mellem børnene.
Vi skal hjælpe børnene med at løse konflikter uden at der kåres en taber. Det betyder, at børnene skal bringes sammen og hjælpes til at lytte til hinanden, for derefter at hjælpe børnene med at finde løsningsforslag og måder at komme videre på.

Ting der er svære.

 
Hvis du som personale i Perlen oplever behov for udenfor åbningstiden at tale med lederen, er du velkommen til at ringe til Trine i tidsrummet frem til kl. 22.00 på tlf 23745366.
I åbningstiden er du altid velkommen på kontoret til en snak. Skulle døren være lukket, så gå bare ind. Er vi optagede er det vores ansvar at sætte optaget skilt på døren.
Opstår der en situation hvor der sker noget uhensigtsmæssigt i forhold til et barn, f,eks at du ved et uheld kommer til at skade barnet o.l. , skal du ALTID orientere en fra ledelsen. Er vi ikke til stede i institutionen skal vi orienteres over telefonen.

Sygdom.

Hvis du bliver syg skal du sygemelde dig i tidsrummet kl 6.30 – 7.00 til lederen tlf. 23745366. Hvis der ved et uheld ikke bliver svaret på denne tlf. skal du ringe til institutionen 43468605 eller 43468604.
Du skal raskmelde dig inden kl. 12.00 dagen før du kommer.
Hvis din sygdom bliver af flere dages varighed vil du blive kontaktet af lederen for en telefonisk omsorgs samtale.
Barn syg, omsorgsdage og afspadsering
Det er en mulighed hvis driften af Perlen kan hænge sammen. Tal med den daglige leder

Læge – og tandlægebesøg o.l.

Ifølge overenskomsterne skal ordinære besøg lægges udenfor ens arbejdstid. Ved behov for speciel læger og andre situationer hvor tiden ikke kan ønskes udenfor åbningstid kan personalet, i begrænset mængde, foretage lægebesøg i arbejdstiden.

Telefon.

Personalets fokus på børnene er helt central for løsning af kerneopgaven. Derfor er brug af mobil telefon henlagt til pausen. Hvis du undtagelsesvis har behov for at benytte din telefon, skal du meddele dette til dine kollegaer.

Pauser.

Et EU-direktiv fastslår: Det skal sikres at den ansatte kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdstiden således, at formålet med pausen tilgodeses.
Pauser på under ½ time er betalte pauser, hvor man ikke må forlade arbejdspladsen.
Dette betyder at medarbejdere der møder kl.6.15 og 7.00 kan vælge at lægge deres 15 min pause om formiddagen, såfremt opgaven giver mulighed for dette.  . Formiddagspausen er altid kun på 15 min.Hvis arbejdstiden overstiger 6 timer kan pausetiden, for dem der møder kl. 6.15 og 7.00 og har over 6 timer, fordeles med 2x 15 minutter.
Frokostpausen afvikles fra kl. 12.30. De medarbejdere der er mødt tidligst går til pause først. De medarbejdere der skal være i huset i den sene eftermiddag, går sidst til pause

Varme drikke m.v.

I Perlen er der en procedure som beskriver at personalet kan drikke kaffe frem til kl. 9.30. Udgangspunktet i denne beslutning er, at aktiviteter går i gang på dette tidspunkt.
Der skal altid være en voksen omkring varme ting. Dette gælder hvis det f.eks. er varm suppe og også kaffe. Hvis den voksne er nød til at forlade det varme, skal det sikres at en anden voksen er ansvarlig i forhold til opsyn, eller det skal sættes op på et sikkert sted, hvor børn ikke kan nå.
Kaffe kan drikkes om morgenen frem til kl. 9.30 og i frokostpausen.
Ingen må gå med fyldte kopper rundt i huset, da der er fare for at et barn støder ind i koppen og bliver forbrændt
Børnehaven kan tage 2 kander kaffe/the med ned. Disse 2 kander er til de 3 børnehavegrupper.
Kander og opper med kaffe skal placeres højt oppe, hvor børnene ikke kan nå dem.
Vuggestuerne kan tage 1 kande kaffe/the med i hvert team.

Ferie

Perlen henholder sig til ferieloven og har derudover nogle Perle procedurer som står beskrevet i Perlens Ferie procedurer. Se bilag.

Rygning

Ifølge Glostrup Kommunes rygepolitik er det kun tilladt at ryge i sin pause. Rygning skal ske væk fra matriklen og børnenes udsyn.

Dagens beskeder og skema.


På kontoret i Perlen ligger en dagbog som vigtige beskeder til hele huset, skrives i. Den skal du læse i hver dag.
Årskalenderen ligger også på kontoret og her kan du se hvem der evt. er syge eller har fri.
Derudover hænger skemaet med personalets mødetider den pågældende dag/kommende dage, på væggen over dagbogen. Her kan du se hvordan dagen er dækket ind og hvor der evt. er behov for hjælp

Procedurer for brug af legeplads i Daginstitutionen Perlen.

Legepladsen er en væsentlig kilde til at skabe det optimale lærings rum for børnene. Her kan børnene arbejde med krop og bevægelse, fantasi, kreativitet, natur og naturfænomener og ikke mindst udfordre dem selv og danne venskaber med andre børn.

Legepladsen skal betragtes som et ekstra rum i institutionen, hvor der både kan foregå børnenes egne aktiviteter og voksen igangsatte aktiviteter.
Legepladsen er et naturligt udviklings rum for at børnenes kan eksperimentere med sand, vand, mudder, balance, rollelege, sammenhænge i naturen m.v. Her kan de udfordre egne kræfter og brænde energi af.

• Inden børnenes brug af legepladsen skal en medarbejder foretage en rundering for at kontrollere at der ikke er farlige genstande på legepladsen. Dette foretages af en af de personaler der møder kl. 7.30

• Børn på legepladsen skal være under løbende opsyn.

• Der skal som udgangspunkt være minimum 3 personaler på legepladsen, når der er mange børn ude. De skal fordele sig med en personale i hver ende og en i midten. Bevæger man sig rundt skal der sikres at der stadig er opsyn fra de 3 steder.

• Der skal som minimum være 2 personaler på legepladsen, når der er mange børn. De skal da aftale at have opsyn i hver sin ende af legepladsen.

• Når børn og personale er på legepladsen skal personalet foretage rundering, således at opsynet varetages på hele legepladsen.

• Det er vigtigt at aftale roller, når der er flere voksne på legepladsen. Det vil sige aftale hvem der varetager opsyn, hvem der er i gang med aktiviteter.

 Børn har behov for at kunne udvikle sig uden, at der er øjne på dem hele tiden. I det voksen frie rum udvikler børnene især deres personlige kompetencer og sociale kompetencer.  Her bliver de gode til at få tingene til at fungere og øver sig i at løse konflikter.  Selvfølgelig skal den voksne være i baghånden og støtte op, hvis børnene ikke kan klare situationen selv.

Derfor har vi den aftale at der i Perlen kan være op til 4 børn i alderen ca. 4 – 6 år alene på legepladsen. Personalet skal vurdere de konkrete børns evne til at være ansvarligt på legepladsen uden konkret voksen tilstedeværelse.
Institutionens indretning betyder, at der fra flere stuer kan holdes opsyn på legepladsen. Derudover skal  personalet fra børnenes stue  løbende ud og kigge på legepladsen. Dette således at børnene er under opsyn, selv om der ikke direkte er en voksen på legepladsen.

Bliver et barn ikke hentet gør da således.
Efter ca. 10 minutter efter lukketid.
• Kontakt forældrene på de opgivne telefonnumre
• Svares der ikke prøv evt. andre kontakt personer.
• Svares der stadig ikke efter ca. 20 – 30 min. kontakt da institutionsleder eller pædagogisk leder
Efter ca. 1 time hvor der har været forsøgt kontakt via ovenstående
• Kontakt den sociale døgnvagt via politiet tlf. nr 114. og få yderligere instrukser her.
• Kontakt institutionsleder eller pædagogisk leder

 

Når vi tager på tur i Perlen.

Vi tager på tur for at give børnene mulighed for at opleve verden udenfor institutionen. Det øger børns læring at se konkrete ting i virkeligheden, bruge deres krop og få sanse- og natur oplevelser. Oplevelser udenfor institutionen giver børnene næring til legen og styrker børnenes sociale kompetencer.

• At tage på tur kræver en ganske særlig opmærksomhed hos de ansatte.

• Vi tager som udgangspunkt på ture i mindre grupper, da dette øger nærværet og dermed børnenes trivsel, udvikling og læring.

• På ture til steder med mange mennesker deles børnene op, således at hver voksen ved hvilke børn han/hun er ansvarlig for.

• Går turen til et sted hvor børnene færdes ”frit”  f.eks. en legeplads, aftaler personalet hvem der fordyber sig i aktiviteter med børnene og hvem der holder opsyn.

• I meget sjældne tilfælde tager en hel stue af sted på én gang. Dette hvis turen går til f.eks. hallen eller lignende l steder i nærmiljøet.

• Ved ture i nærområdet kan én voksen være alene af sted med et afgrænset antal børn. Antallet skal afpasses efter hvilke børn og hvilken voksne det handler om. Dog max. 6 børnehavebørn og 3 vuggestuebørn.

• Går turene til sikkerhedsmæssigt udfordrende steder såsom København, strand o.l skal der altid deltage en pædagog. Ved mindre risikofyldte udflugtsmål kan erfarne, ansvarlige medhjælpere tage af sted uden deltagelse af pædagoger. I tvivlstilfælde træffer ledelsen beslutning.

• Tages der på tur på tværs af stuerne, skal det sikres at antallet af børn er hensigtsmæssigt i forhold til turens indhold og bestemmelsessted. I børnehaven kan hver voksen max. have ansvar for 5 børn på disse ture – d.v.s. 15 børn i alt. For vuggestuen er tallet max 3 børn, d.v.s. 12 børn i alt.

• Ture i ladcykel kræver at børn og voksne altid har cykelhjelm på og at børnene har seler på. Der køres ikke på trafiktunge veje uden cykelsti.

• Inden turen tælles børnene og der checkes  om alle de børn der skal med - er klar til tur.

• Børnene holder hinanden i hånden to og to, når vi går på fortove.  Som regel ved at et større barn holder et mindre barn. Dette aftales mellem de voksne inden turens start.

• Der går altid en ansat foran og bagerst i rækken. Den ansatte der går bagerst i rækken skal være en ansat som kender børnene og institutionens procedurer godt. Derfor ikke en vikar eller studerende bagerst i rækken.

• Når den voksne der går foran kommer til en fortovskant stoppes der op og ventes til alle er med.

• Når vi tager offentlige transportmidler tæller vi børnene inden de står op i bussen/toget: Når de er kommet om bord og når de er stået af.

• Det er altid en ansat som er den sidste der går sidst ind i bus/tog. Den ansatte checker om alle børn er kommet med. Det er også en ansat som går sidst ud af bussen og sørger for at tælle alle børnene.

• Der skal altid medbringes telefon på ture, som ikke er i nærområdet.

Ture er en mulighed for os til at tale med børnene om det vi ser og hvor vi forsøger at have øje for det, som børnene er optagede af . Det de ser undervejs på turen og det de er interesseret i der hvor de kommer hen. Det er derfor vigtigt, at de voksne har deres opmærksomhed hos børnene og ikke hos hinanden.

Tavshedspligt


Alle voksne der deltager i dagligdagen har tavshedspligt. Det betyder at vi ikke må give fortrolige oplysninger videre til andre. Det kan f.eks. være oplysninger om helbred, sociale problemer og familiemæssige og økonomiske forhold.  Men andre ord; Oplysninger som ikke umiddelbart er tilgængelige for enhver, kan også være omfattet af tavshedspligten.

Bliver et barn ikke hentet

Efter ca. 10 minutter efter lukketid.

  • Kontakt forældrene på de opgivne telefonnumre
  • Svares der ikke prøv evt.andre kontakt personer.
  • Svares der stadig ikke efter ca. 20 – 30 min. kontakt da institutionsleder eller pædagogisk leder

Efter ca. 1 time hvor der har været forsøgt kontakt via ovenstående

  • Kontakt den sociale døgnvagt via politiet tlf. nr 114. og få yderligere instrukser her.
  • Kontakt institutionsleder eller pædagogisk leder